Početna strana | Mapa sajta | Kontakt | Studentski servisi | Webmail English

Fakultet organizacionih nauka

Početna strana > Postdiplomske studije > Doktorske studije

Doktorske studije

Studijski program Upravljanje sistemima

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Teorija sistema
Naziv predmeta na engleskom jeziku System Theory
Tip predmeta Obavezni
Godina i semestar studija I godina, I semestar
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora prof. Bratislav Petrović
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Izučavaju se metode modelovanja različitih sistema i osnovni koncepti Opšte teorije sistema radi upravljanja organizacionim sistemima.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Sistemi, modeli sistema i pojam stanja. Dinamika vremenski-diskretnih i vremenski-neprekidnih sistema. Vektorski prostori, metrički prostori. Sistemi i izbor stanja. Linearizacija i linearni sistemi. Dostižljivost i upravljivost u diskretnom vremenu. Prostori sa unutrašnjim proizvodom i pridružena preslikavanja. Osmotrivost vremenski diskretnih sistema. Opis ponašanja vremenski-promenljivih sistema u neprekidnom vremenu: sistemi diferencijalnih jednačina, opisi izlaz-ulaz, ekvivalentni sistemi i realizacije. Raspodele, Dirakova i Hevisajdova funkcija. Stacionarni linearni sistemi: matrični eksponent, dijagonalizacija, Jordan-ova kanonička forma, transformacione metode, grafovi toka signala. Upravljivost, dostižljivost i osmotrivost u neprekidnom vremenu. Uvod u teoriju stabilnosti. - stabilnost stanja, stabilnost ulaz-izlaz, stabilnost u smislu Ljapunova. Upravljanje sistemima i povratna sprega. Upravljanje sistemima sa više ulaza i više izlaza. Uvod u optimalno upravljanje. Softverski sistemi za numerička i simbolička izračunavanja: Matlab, Mathematica, SciLab.
Preporučena literatura (do 10 referenci) B. Petrović "Teorija sistema", Beograd 1998
E. Sontag Mathematical Control Theory", Springer, 1999
Y. Takahara and M. Mesarovic: "Organization structure: cybernetics systems foundation", Kluwer 2003
Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Usmeni ispit i seminarski rad

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Fazi logika i sistemi
Naziv predmeta na engleskom jeziku Fuzzy logic and systems
Tip predmeta Obavezni
Godina i semestar studija I godina, I semestar
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Dragan Radojević, naučni savetnik+B34
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Izučavaju se metode i tehnike za modelovanje neodređenosti, nepreciznosti, nedorečenosti i aproksimacija organizacionih sistema, sa posebnim naglaskom na interpolativnoj realizaciji Bulove algebre (IBA) kao osnove konzistentne generalizacije logike, teoriji skupova i relacija uopšte, kod kojih su konvencionalni pristupi suviše kompleksni ili nisu dobro matematički zasnovani radi nalaženja dostižljivog, robusnog i ekonomičnog rešenja (upravljanja).
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Osnovni pojmovi i operacije na fazi skupovima. Intervalna i fazi aritmetika. Fazi relacije i fazi relacione jednačine. Klasična logika i motivacija za generalizaciju. Viševrednosna logika i [0,1] - vrednosna logika. Interpolativna realizacija Bulove algebre (IBA). IBA kao osnova generalizacije klasičnih pristupa. Simbolički nivo IBA: Bulova algebra, struktura elemenata BA i princip strukturne funkcionalnosti. Vrednosni nivo IBA: Generalizovani proizvod – t norme. Generalizovani Bulov polinom. Teorijske primene IBA. Više-vrednosne interpolativne logike, teorija interpolativnih skupova i interpolativne relacije. IBA i teorija kapacitivnosti. Fazi modeli, Mamdanijev lingvistički modeli, Takagi-Sugeno modeli. Struktura fazi sistema. Primene fazi logike i modela u organizacionim sistemima: aproksimativno rezonovanje, donošenje odluka, prepoznavanje oblika, pretraživanje fazi baza podataka, inteligentni agenti generalisana verovatnoća i logička (fazi) statistika. analiza rizika, hibridni sistemi.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1) D. Radojević, "Interpolative Relation base for Graduation and/or Fuzziness", Forging New Frontiers: Fuzzy Pioneers II Studies in Fuzziness and Soft Computing, Edits. M.Nikravesh, J. Kacprzyk and L. A. Zadeh, Springer-Verlag, march 2007,
2) D. Radojević, B. Petrović "Uvod u fazi logiku i sisteme", skripta, FON, Beograd 1998-2004 3) J. Kacprzyk "Multistage Fuzzy Control", Wiley 1994
4) G. J. Klir, Bo Yuan "Fuzzy Sets and Fuzzy Logic – Theory and Applications", Prentice Hall 1995
5) R. R. Yager, D. Filev "Essential of Fuzzy Modelling and Control", Wiley 1994
Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Usmeni ispit i seminarski rad

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Stohastički procesi
Naziv predmeta na engleskom jeziku Stochastic processes
Tip predmeta Obavezni
Godina i semestar studija I godina, I semestar
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora prof. Božidar Radenković; Vojislav Filipović, viši naučni saradnik; docent Zoran Radojičić
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Cilj programa je da studenti ovladaju osnovnim znanjima o slučajnim procesima, kao i o mogućnostima primene tih znanja u organizacionim sistemima.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Model verovatnoće eksperimenta sa beskonačnim brojem ishoda. Aksiomatika Kolmogorova. Algebre i sigma algebra. Integral Lebega. Matematičko očekivanje. Uslovno matematičko očekivanje. Gausovi procesi. Vinerov proces. Geometrijsko Braunovo kretanje. Procesi sa ortogonalnim priraštajima; Markovljevi procesi sa diskretnim stanjima.Graf stanja. Klasifikacija stanja. Markovljevi lanci. Stacionarni stohastički procesi. Korelaciona funkcija. Spektralna reprezentacija stacionarnog procesa. Linearne transformacije stacionarnih procesa. Ergodičnost. Vektorski slučajni procesi. Martingali. Tipovi konvergencije nizova slučajnih veličina. Konvergencija stohastičkih rekurzivnih procedura sa verovatnoćom 1.. Centralna granična teorema. Stohastička diferencijalna jednačina. Rešavanje stohastičkih diferencijalnih jednačina. Itov kalkulus. Kalkulus Stratonoviča. Polinomijalna deskripcija stohastičkog procesa ( AR, ARMA, ARIMA modeli). Predikcija vremenskih serija. Arbitražna teorema. Blek-Šoles-ove formule
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1) Bertsekas, D. P. and Tsitsiklis, J. N. "Introduction to Probability" Athena Scientific (2002)
2) Lawier, G. F. "Introduction to Stochastic Processes". Chapman and Hall (2006)
Gikhman, I. I. and Skorokhod, A. V. "The Theory of Stochastic Processes I." Springer-Verlag (2004)
3) Ross, S. M. "An Introduction to Mathematical Finance. Options and Other Topics." Cambridge University Press (1999)
4) Shiryaev, A. N. "Essentials of Stochastic Finance: Facts, Models, Theory". World Scientific (1999)
Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Usmeni ispit i seminarski rad

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Računarska simulacija
Naziv predmeta na engleskom jeziku Simulation
Tip predmeta Izborni
Godina i semestar studija I godina, II semestar
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora prof. Božidar Radenković
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa metodama, tehnološkom infrastrukturom i softverskim alatima koji se koriste u razvoju i implementaciji sistema računarske simulacije u organizacionim sistemima.
Preduslovi za pohađanje predmeta Prethodno odslušan i položeni ispit iz Teorije sistema
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Modeliranje i modeli, računarska simulacija, simulacioni proces, izbor tipa simulacionog modela. Ocene parametara determinističkog modela, ocena parametara modela stohastičkih sistema. Validacija i verifikacija simulacionih modela, kriterijum za utvrđivanje validnosti modela, validacija pretpostavki modela i ulazno-izlaznih transformacija. Formalni model, apstraktni kontinualni simulacioni sistem, funkcije stanja, algebarske funkcije, promenljive stanja, uredljivost. Računarska realizacija simulatora kontinualnih sistema, simulacioni jezik, procesor. Formalni opis sistema sa diskretnim događajima, događaj, aktivnost i proces, simulacija sistema sa diskretnim događajima. Simulacija zasnovana na znanju, integracija ES i simulacionih modela, simulacioni proces i ekspertni sistemi, razvoj ekspertnog sistema za specifikaciju simulacionog modela, strategija trofazne simulacije kao produkcioni sistem, jezici veštačke inteligencije u simulaciji.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. "Računarska simulacija", B. Radenković, M. Stanojević i A. Marković, FON 2004.
2. Materijali u e-formi, sa sajta www.myelab.net
Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Usmeni ispit i seminarski rad

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Teorija igara
Naziv predmeta na engleskom jeziku Game theory
Tip predmeta Izborni
Godina i semestar studija I godina, II semestar
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora prof. Bratislav Petrović, docent Miloš Božović
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Upoznavanje sa konceptima i glavnim rezultatima u teoriji igara. Osposobljavanje za samostalnu primenu ovih metoda u rešavanju konkretnih problema iz prakse, sa posebnim osvrtom na probleme relevantne za ekonomiju, finansije, političke nauke, biologiju i informatiku.
Preduslovi za pohađanje predmeta Teorija sistema, Stohastički procesi
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Optimalno upravljanje, modelovanje problema i izbor kriterijuma. Varijacioni račun, princip optimalnosti i princip maksimuma. Osnovni elementi nekooperativnih i simultanih igara (igrači, strategije, forme reprezentovanja igre). Slučajni izbor strategije. Koncept dominacije. Primer: zatvorenička dilema. Najbolji odgovor. Nash-ova ravnoteža i njene implikacije. Simultane igre sa nepotpunim informacijama. Bayes-ova ravnoteža. Mogućnost greške. Dinamičke igre u kontinualnom i diskretnom vremenu: Stackleberg, Nash i Pareto strategije. Sekvencijalna racionalnost i indukcija unazad. Pregovaranje. Ubeđenja i koncept savršene Bayes-ove ravnoteže. Aukcije. Monopol i oligopol sa stanovišta teorije igara. Igre u ponovljenoj interakciji. Axelrod-ov turnir. Asimetrične informacije i negativna selekcija. Signalizacija i ekraniranje kvaliteta
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1.A. Mas-Colell, M. D. Whinston, and J. R. Green "Microeconomic Theory". Oxford University Press, 1995.
2. D. Fudenberg and J. Tirole."Game Theory". MIT Press, 1991.
3. M. J. Osborne and A. Rubinstein."A Course in Game Theory". MIT Press, 1994.
Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Usmeni ispit i seminarski rad

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Sistemi sa diskretnim događajima
Naziv predmeta na engleskom jeziku Discrete event systems
Tip predmeta Izborni
Godina i semestar studija I godina, II semestar
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora prof. Bratislav Petrović, Vojislav Filipović, viši naučni saradnik
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Proučavanje sistema sa diskretnim događajima (SDD) koji opisuju pojave istodobnosti (sinhronization), zasićenja (saturation) ili takmičenja (concurrence), koje se javljaju u informatičkim mrežama, bazama podataka, multiprocesorskim sistemima, proizvodnim sistemima, transportnim mrežama
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Primeri organizacionih sistema sa diskretnim događajima, (min,+) i (max,+) linearni sistemi, optimizacija Markovskih sistema. Polu-prsteni i dioidi, linearni sistemi na dioidima i monotoni homogeni sistemi. Linearne jednačine na dioidima Dioidi kao uređene strukture. Algebra putanja. Implicitne matrične jednačine na potpunim dioidima. Putanje ekstremalnih težina. Petri-jeve mreže. Hijerarhijske, determinističke, stohastičke i fazi PM. Strukturne i dinamičke osobine, dostižljivost. Linearna predstava grafova vremenskih događaja. Jednačine označivača i brojača, "ARMA" model, osnovna jednačina stanja. Opis ulaz-izlaz pomoću sup-konvolucije, niza prenosa. Diod označivača, operatori kašnjenja na brojačima. Asimtotska i spektralna svojstva (max, +) matrica Svojstvene vrednosti i svojstveni vektori. Periodičnost (cikličnost), vreme ciklusa i poluprečnika spektra. Izračunavanje cene proizvodnje iz grafa događaja. Automati i sistemi sa diskretnim događajima Zadavanje SDD pomoću jezika. Nadzor automata, sinteza nadzornika. Upravljivost i najveći upravljiv pod-jezik. Softverski paketi SciLab, Matlab, Mathematica
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1) C. G. Cassandras, S. Lafortune: "Introduction to Discrete Event systems" Springer-Verlag (2007)
2) B. J. Petrović: "Uvod u dinamičke sisteme diskretnih događaja", FON, Beograd 2002
3) W.M. Wonham: "Notes on Control of Discrete-Event Systems" Toronto 2002
Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Usmeni ispit i seminarski rad

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Neuronske mreže i sistemi
Naziv predmeta na engleskom jeziku Neural network and systems
Tip predmeta Izborni
Godina i semestar studija I godina, II semestar
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Dragan Radijević, naučni savetnik
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Proučavanje struktura osnovnih neuronskih mreža i pravila obučavanja, matematička i sistemska analiza osobina radi rešavanja različitih problema u organizacionim sistemima.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Osnovni elementi i način funkcionisanja neuronske mreže. Osnovni tipovi neuronskih mreža. Vrste perceptrona, pravila obučavanja. Nadgledano Hebb–ovsko obučavanje. Podešavanje performansi mreže Optimizacija performansi, površi performansi. Egzistencija mimimuma i maksimuma, metod najbržeg spusta, Njutonova metoda, konjugovani gradijenti. Jednoslojne linearne mreže Widrow-Hoff obučavanje, ADALINE mreža, srednja kvadratna greška. LMS algoritam, konvergencija. Višeslojne linearne mreže Backpropagation algoritam, izbor arhitekture mreže, konvergencija. Poboljšanja brzine konvergencije, promenljiva brzina učenja, Levenberg-Marquardt algoritam. Asocijativno obučavanje Nenadgledano Hebb-ovo pravilo, mreža prostog prepoznavanja, Kohonen-ovo pravilo. Takmičarske mreže Hamming-ova mreža, samoorganizujuća preslikavanja, kvantizacija vektora obučavanja i poboljšanja. Grossberg-ova mreža Osnovni nelinearni model, dvoslojna takmičarska mreža, zakon obučavanja, veza sa Kohonen-ovim zakonom. Teorija adaptivnog rezonovanja Analiza ustaljenog stanja, stabilnost učenja, ART algoritmi. Stabilnost rekurentnih mreža Koncepti stabilnosti. Hopfield-ove mreže, atraktori. Matlab, Neurosolutions tutoriali.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1) S. Haykin "Neural Networks: A Comprehensive Foundation", Macmillan 1994
2) M.T. Hagan, H. B. Demuth, M. Beale "Neural Network Design", PWS Boston 1996
3) B9J. C. Principe, N. R. Euliano, W. Curt Lefebvre "Neural and Adaptive Systems", Wiley 2000
Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Usmeni ispit i seminarski rad

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Dinamički modeli finansijskih tržišta
Naziv predmeta na engleskom jeziku Dynamic models of securities markets
Tip predmeta Izborni
Godina i semestar studija II godina, III semestar
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora doc. Branko Urošević
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Cilj kursa je da se ovlada metodologijom modelovanja evolucije cena na finansijskim tržištima, rešavanjem dinamičkih problema portfolio optimizacije kao i rešavanjem problema dinamičke optimizacije vlasničke strukture korporacije
Preduslovi za pohađanje predmeta Stohastički procesi
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Modeli finansijskih tržišta u jednom vremenskom periodu, u više vremenskih perioda, i u kontinualnom vremenu. Braunov proces, Itova lema, finansijska arbitraža i kompletnost finansijskog tržišta. Funkcija preferencije, optimizacija finansijskog portfolia u jednom vremenskom periodu, više vremenskih perioda, i kontinualnom vremenu. Hamilton-Bellman-Jacobi jednačina, i pristup martingala. Statički modeli ravnoteže na finansijskom tržištu. Dinamička ravnoteža na finansijskom tržištu u odsustvu moralnog hazarda. Dinamički monopol na tržištu akcija u uslovima moralnog hazarda, vremenska konzistentnost rešenja u diskretnom i kontinualnom vremenu.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. J. Cvitanic and F. Zapatero, Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets, MIT Press 2004.
2. B. Urošević, Dinamička optimizacija vlasničke strukture korporacije, Izdanje Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2007
3. D. Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory, Princeton University Press, Third Edition, 2001
Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Usmeni ispit i seminarski rad

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Izabrana poglavlja operacionih istraživanja
Naziv predmeta na engleskom jeziku Selected topics in operations research
Tip predmeta Izborni
Godina i semestar studija II godina, III semestar
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora prof. N. Mladenović, prof. V. Vujčić, prof. M. Vujošević, prof. M. Martić
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Cilj kursa je da studentima pruži mogućnost da izuče izabranu oblast operacionih istraživanja u skladu sa svojim interesovanjima i potrebama.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) U skladu sa usmerenjem kandidata kurs se realizuje mentorski sa izabranim profesorom i obuhvata neku od tema: unutrašnje metode za linearno i konveksno programiranje, celobrojno programiranje, semidefinitno programiranje, višekriterijumsko programiranje, analiza obavijanja podataka, savremeni softver za operaciona istraživanja.
Preporučena literatura (do 10 referenci) U dogovoru sa mentorom.
Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Usmeni ispit i seminaski rad

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Konkurentno programiranje
Naziv predmeta na engleskom jeziku Concurrent programming
Tip predmeta Izborni
Godina i semestar studija II godina, III semestar
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora prof. Božidar Radenković
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa metodama, tehnološkom infrastrukturom i softverskim alatima koji se koriste u razvoju i implementaciji distribuiranih računarskih sistema i konkurentnog programiranja.
Preduslovi za pohađanje predmeta Prethodno odslušan i položeni ispit iz Računarske simulacije
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Racionala multiprogramskih sistema, hardverske inovacije, Kernel multiprogramskog sistema, primeri konkurentnih programa. Flunn-ova klasifikacija, MIMD mašine, organizacije multiprocesora, distribuirani računarski sistemi, komponente distribuiranih računarskih sistema. Problemi komunikacije i sinhronizacije procesa, pristup zajedničkoj varijabli, pristup zajedničkom resursu, kritični region, signalizacija, primo-predaja podataka, primopredaja podataka u distribuiranom okruženju. Arhitektonska sredstva ka kontrolu pristupa kritičnom regionu, zabrana prekida, čekanje u petlji, sistemska sredstva, region, semafor, događaj, uslov, strukturna sredstva, monitor. Opšta definicija monitora, deklaracija monitora, primeri primene monitora, monitor tipa konačni bafer, konačni resurs i memorijski alokator. Evolucija programskih jezika, konkurentno programiranje u programskom jeziku JAVA, Konkurentno programiranje u programskom jeziku C++. Koordinacija i sinhronizacija procesa u distribuiranim računarskim sistemima, upravljanje distribuiranim procesima i objektima, CORBA, servisno orijentisane arhitekture.
Preporučena literatura (do 10 referenci) Materijali za predavanja u e-formi, sa sajta www.myelab.net
Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Usmeni ispit i izrada projekata

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Vremenske serije i fraktali
Naziv predmeta na engleskom jeziku Time series and fractals
Tip predmeta Izborni
Godina i semestar studija II godina, III semestar
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Dragan Radijević, naučni savetnik;+B137 docent Miloš Božović, docent Zoran Radojičić
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Upoznavanje sa konceptima i metodama analize vremenskih serija i fraktala. Osposobljavanje za samostalnu primenu ovih metoda u rešavanju konkretnih problema iz prakse, sa posebnim osvrtom na mogućnosti analize finansijskih vremenskih serija
Preduslovi za pohađanje predmeta Stohastički procesi
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Linearne vremenske serije: Stacionarnost, Korelaciona i autokorelaciona funkcija, Beli šum, ARIMA modeli. Uslovno heteroskedastični modeli: Struktura modela, ARCH model, GARCH model i njegove modifikacije, CHARMA model. Nelinearni modeli i njihova primena. Analiza višedimenzionalnih vremenskih serija. Monte Karlo metod. Analiza finansijskih vremenskih serija. Vremensko/prostorna dekompozicija, talasići (wavelets). Fraktali i multifraktali (deterministički, stohastički i fuzzy)
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1) J. D. Hamilton "Time Series Analysis", Princeton University Press, 1994.
2) R. S. Tsay "Analysis of Financial Time Series", 2005.
Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Usmeni ispit i izrada projekata

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Petrijeve mreže
Naziv predmeta na engleskom jeziku Petri nets
Tip predmeta Izborni
Godina i semestar studija II godina, III semestar
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora prof. Mirko Vujošević
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Cilj kursa je da se ovlada metodologijom modelovanja procesa i savladaju tehnike zasnovane na Petrijevim mrežama radi proučavanja problema u proizvodnji, poslovanju, informacionim sistemima i mrežama
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Modelovanje procesa. Upravljanje zavisnostima i mehanizmi koordinacije. Dekompozicija i specijalizacija procesa. Sinhronizacija. Konfliktni i konkurentni procesi. Alternativne tehnike za modeliranje procesa. Petrijeve mreže (PM). Definicije PM. razvoj PM. i primene. Klasifikacija PM. Proširenja PM: hijerarhijske, determinističke i stohastičke vremenske PM, fazi PM. Strukturna i dinamička svojstva PM. Matrični prikaz i analiza PM pomoću jednačina stanja. Analiza dostižljivosti. Simulacija PN. Softver za modelovanje, simulaciju i analizu stabla dosežljivosti PM. Izabrani primeri modelovanja poslovnih procesa, proizvodnih procesa, transportnih mreža, računarskih mreža.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. K. Jensen, Coloured Petri Nets,Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Springer Verlag, Berlin 1997
2. Ch. Reutenauer, The mathematics of Petri Nets, Prentice Hall, 1990
Metode izvođenja nastave Predavanja i mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Usmeni ispit i seminarski rad

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Pristupni rad za doktorsku disertaciju
Naziv predmeta na engleskom jeziku Qualifaying examination
Tip predmeta Obavezni
Godina i semestar studija II godina, IV semestar
Broj ESPB bodova 30
Ime profesora Mentor
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima U IV semestru student pristupa izradi pristupnog rada koji ga kvalifikuje za izradu doktorske disertacije iz određene oblasti.
Preduslovi za pohađanje predmeta 90 bodova stečenih na studijskom programu
Sadržaj predmeta (do 100 reči) U okviru pristupnog rada student daje sistematičan pregled naučnih rezultata koji su u neposrednoj vezi sa predmetom istraživanja.
Preporučena literatura (do 10 referenci)
Metode izvođenja nastave Mentorski rad
Način provere znanja i ocenjivanja Pristupni rad i usmena odbrana

 

[vrh strane]

Fakultet organizacionih nauka © 2006 Jove Ilića 154, Beograd | 011/3950-800