Početna strana | Mapa sajta | Kontakt | Studentski servisi | Webmail English

Fakultet organizacionih nauka

Početna strana > Postdiplomske studije > Doktorske studije

Doktorske studije

Studijski program Softversko inženjerstvo

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Prikupljanje zahteva - odabrana poglavlja
Naziv predmeta na engleskom jeziku Software requirements - selected topics
Tip predmeta I
Godina i semestar studija Nije presudno, pošto je predmet izborni; preporuka: godina I, semestar II
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Dušan Starčević
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Upoznavanje sa procesom prikupljanja zahteva. Ovladavanje tehnikama dobijanja zahteva i oblicima specifikacije i validacije zahteva.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Osnove softverskih zahteva: Definicije softverskog zahteva. Glavni tipovi zahteva. Kvantifikovanje zahteva. Razliku između sistemskih i softverskih zahteva. Proces prikupljanja zahteva: Definisanje procesa. Model procesa. Upravljanje procesom. Kvalitet procesa. Dobijanje zahteva: Izvori softverskih zahteva. Prikupljanje i organizacija zahteva. Tehnike dobijanja zahteva. Analiza zahteva: Granice softverskog sistema. Interakcija sa okruženjem. Definisanje sistemskih zahteva. Klasifikacija zahteva. Konceptualno modeliranje. Specifikacija zahteva: Oblici specifikacije zahteva. Provera, vrednovanje i potvrđivanje zahteva. Validacija zahteva: Ocenjivanje zahteva. Provera zahteva. Pravljenje prototipova. Validacija modela. Testovi. Praktično razmatranje: Iterativna priroda procesa prikupljanja zahteva. Upravljanje promenama zahteva. Atributi zahteva. Trasiranje zahteva. Merenje zahteva.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. I. Sommerville: Software Engineering, seventhed., Addison-Wesley, 2005.
2. R.R. You: Effective Requirements Practic, Addison-Wesley, 2001.
3. G. Kotonya and I. Sommerville: Requirements Engineering: Processes and Techniques, John Wiley & Sons, 2000.
4. R.H. Thayer and M. Dorfman, eds.: Software Requirements Engineering, IEEE Computer Society Press, 1997, pp. 176-205, 389-404.
5. S. Robertson and J. Robertson: Mastering the Requirements Process, Addison-Wesley, 1999.
Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Samostalna izrada i usmena odbrana studijskog primera.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Konstrukcija softvera - odabrana poglavlja
Naziv predmeta na engleskom jeziku Software construction - selected topics
Tip predmeta I
Godina i semestar studija Nije presudno, pošto je predmet izborni; preporuka: godina I, semestar I
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Dragan Đurić
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Upoznavanje sa ključnim pitanjima konstrukcije softvera. Ovladavanje modelima konstrukcije i jezicima konstrukcije. Praktično korišćenje jednog programskog jezika kod konstrukcije softvera (kodiranja i testiranja softvera).
Preduslovi za pohađanje predmeta Principi programiranja (Java ili C#), sa dodiplomskih studija
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Osnove konstrukcije softvera: Minimiziranje kompleksnosti. Anticipiranje promena. Tehnike anticipiranja promena (komunikacione metode, programski jezici, platforme, oruđa). Verifikacija softvera. Standardi konstrukcije (OMG, IEEE, ISO). Upravljanje konstrukcijom: Modeli konstrukcije(linearni i iterativni). Planovi konstrukcije. Merenja konstrukcije. Praktično razmatranje: Projektovanje konstrukcije. Konstrukcioni jezici (konfiguracioni jezik, toolkit jezici, programski jezici). Notacije programskih jezika (lingvistička, formalna, vizuelna). Kodiranje (tehnike kreiranja izvornog koda, korišćenje klasa, promenljivih, kontrolnih struktura, obrada izuzetaka, zaštita koda, organizacija izvornog koda, dokumentacija koda). Otkrivanje grešaka. Testiranje konstrukcije (testiranje jedinice koda i integraciono testiranje). Ponovno korišćenje konstrukcija. Kvalitet konstrukcija. Integracija konstrukcija.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1 I. Sommerville, Software Engineering, seventhed., Addison-Wesley, 2005.
2. S. McConnell, Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press,second ed., 2004.
3. B.W. Kernighan and R. Pike, The Practice of Programming, Addison-Wesley, 1999.
4. A. Hunt and D. Thomas, The Pragmatic Programmer, Addison-Wesley, 2000.
Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Samostalna izrada i usmena odbrana studijskog primera.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Projektovanje softvera - odabrana poglavlja
Naziv predmeta na engleskom jeziku Software design - selected topics
Tip predmeta I
Godina i semestar studija Nije presudno, pošto je predmet izborni; preporuka: godina I, semestar I
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Vladan Devedžić
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Upoznavanje sa ključnim pitanjima i tehnikama projektovanja softvera. Ovladavanje notacijama, strategijama i metodama projektovanje softvera.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Osnove projektovanja softvera: Uloga projektovanja softvera. Generalni softverski koncepti. Kontekst, proces i tehnike projektovanja softvera. Ključna pitanja projektovanja softvera: Konkurentnost. Obrada događaja. Distribucija komponenti. Obrada grešaka. Izuzeci. Interakcija i prezentacija. Perzistentnost. Struktura softvera i arhitektura: Aspekti, strukture i stilovi arhitekture. Paterni projektovanja. Familije programa i okviri. Analiza kvaliteta i evaluacija projektovanja softvera: Atributi kvaliteta softvera. Analiza kvaliteta softvera. Tehnike evaluacije i merenja. Notacije projektovanja softvera: Modeli struktura. Modeli ponašanja. Strategije i metode projektovanja softvera: Top-down i bottom-up strategije. Apstrakcija. Heuristika. Uzori. Iterativno-inkrementalni pristup. Funkciono-orijentisane metode, objektno-orijentisane metode, metode zasnovane na komponentama i metode zasnovane na strukturama podataka.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh: The Unified Software Development Process, Rational Software Corporation, Addison-Wesley, 1999.
2. Craig Larman: Applying UML and Patterns, Prentice Hall, New Jersy, 1998.
3. Rational Software Corporation: Unified Modeling Language (UML), www.rational.com
4. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, JohnVlissides: Design patterns, Addison : Wesley, 18th Printing, September 1999.
5. D. Budgen, Software Design, second ed., Addison-Wesley, 2004.
Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Samostalna izrada i usmena odbrana studijskog primera.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Testiranje softvera - odabrana poglavlja
Naziv predmeta na engleskom jeziku Software testing - selected topics
Tip predmeta I
Godina i semestar studija Nije presudno, pošto je predmet izborni; preporuka: godina II, semestar I
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Dragan Đurić
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Upoznavanje sa tehnikama i merama testiranja softvera. Ovladavanje procesom testiranja softvera. Praktično korišćenje nekog razvojnog okruženja u testiranju softvera.
Preduslovi za pohađanje predmeta Principi programiranja (Java ili C#), sa dodiplomskih studija
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Osnove testiranja softvera: Terminologija testiranja softvera. Ključna pitanja testiranja (dinamika, konačnost, selektivnost, očekivanost). Veza testiranja sa drugim aktivnostima razvoja softvera. Nivoi testiranja: Predmet testiranja . Ciljevi testiranja (kvalifikacija testiranja, instalacija testiranja, alfa i beta testiranje, korektnost testiranja,pouzdanost i evaluacija testiranja, regresiono testiranje, performanse testiranja, ...). Tehnike testiranja: Tehnike zasnovane na iskustvu testera. Tehnike zasnovane na specifikaciji programa. Tehnike zasnovane na programskom kodu.Tehnike zasnovane na greškama programa Tehnike zasnovane na korišćenju programa. Tehnike povezane sa prirodom aplikacije. Kombinovanje tehnika. Merenja vezana za testiranje: Evaluacija programa koji se testiraju. Evaluacija testova. Proces testiranja: Upravljanje procesom testiranja. Test dokumentacija. Test uzori. Aktivnosti testiranja.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. K. Beck: Test-Driven Development by Example,Addison-Wesley, 2002.
2. P. C. Jorgensen: Software Testing: A Craftsman's Approach, second edition, CRC Press, 2004.
3. C. Kaner, J. Bach, and B. Pettichord: Lessons Learned in Software Testing, Wiley Computer Publishing, 2001.
4. S. L. Pfleeger: Software Engineering: Theory and Practice, second ed., Prentice Hall, 2001.
5. C. Kaner, J. Falk, and H.Q. Nguyen: Testing Computer Software, second ed., John Wiley & Sons,1999.
6. P.C. Jorgensen: Software Testing: A Craftsman’s Approach, second ed., CRC Press, 2004.
Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Samostalna izrada i usmena odbrana studijskog primera.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Softverski proces i održavanje softvera - odabrana poglavlja
Naziv predmeta na engleskom jeziku Software engineering process and maintenance - selected topics
Tip predmeta I
Godina i semestar studija Nije presudno, pošto je predmet izborni; preporuka: godina II, semestar I
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Mirko Vujošević
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Upoznavanje sa modelima životnog ciklusa softvera. Ovladavanje sa modelima i metodama ocenjivanja procesa. Shvatanje tehnika održavanja.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Proces implementacije i promene: Infrastruktura i upravljanje softverskim procesom. Modeli procesa. Implementacije, promene i praktična razmatranja. Definicija procesa: Model i procesi životnog ciklusa softvera. Adaptacija i automatizacija procesa. Ocenjivanje procesa: Modeli i metode ocenjivanja procesa. Merenje procesa i proizvoda: Merenje procesa. Merenje softverskog proizvoda. Kvalitet izmerenih rezultata. Modeli softverskog proizvoda. Tehnike za merenje procesa. Osnove održavanja softvera: Definicija i terminologija. Priroda održavanja softvera. Potreba za održavanjem. Cena održavanja. Evolucija softvera. Kategorije održavanja. Ključna pitanja održavanja softvera: Tehnička pitanja. Upravljanje održavanjem. Procena cene održavanja. Mere održavanja softvera. Proces održavanja: Opis procesa. Aktivnosti održavanja. Tehnike održavanja: Razumevanje programa, Reinženjering. Inverzno inženjerstvo.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. Object Management Group: Software Process Engineering Metamodel Specification, 2002, http://www.omg.org/docs/formal/02-11-14.pdf.
2. B. McFeeley, IDEAL: A User’s Guide for Software Process Improvement, Software Engineering, Institute CMU/SEI-96-HB-001, 1996, http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/96.reports/pdf/hb001.96.pdf.
3. S.L. Pfleeger, Software Engineering: Theory and Practice, second ed., Prentice Hall, 2001.
4. R.S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner’s Approach, sixth ed., McGraw-Hill, 2004.
5. K.H. Bennett and V.T.Rajlich, Software Maintenance and Evolution: A Roadmap, The Future of Software Engineering, A. Finklestein, ed., ACM Press, 2000.
6. K.H. Bennett, “Software Maintenance: A Tutorial in software Engineering, M. Dorfman and R. Thayer, eds., IEEE Computer Society Press, 2000.
Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Samostalna izrada i usmena odbrana studijskog primera.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Upravljanje softverskim projektima - odabrana poglavlja
Naziv predmeta na engleskom jeziku Software project management - selected topics
Tip predmeta I
Godina i semestar studija Nije presudno, pošto je predmet izborni; preporuka: godina II, semestar I
Broj ESPB bodova 6
Ime profesora Vladan Devedžić
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Ovladavanje tehnikama upravljanja softverskim projektima i veštinama organizovanja takvih projekata u praksi.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Softverski procesi. Primeri iterativnih i inkrementalnih softverskih procesa. Agilni softverski procesi. Standardizacija softverskih procesa. Softverska metrika. COCOMO i FPA metrika. Chidamber-Kemerer-ova metrika. Organizacioni aspekti upravljanja softverskim projektima. Faktori uspeha ili neuspeha softverskog projekta. Studijski primer.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. I. Jacobson, G. Booch, J. Rumbaugh, The Unified Software Development Process, Addison-Wesley, Reading, MA, 1999. (ISBN: 0201571692)
2. P. Kruchten, The Rational Unified Process: An Introduction (2nd Edition), Addison-Wesley, Reading, MA, 2000. (ISBN: 0201707101)
3. G. Booch, Object Solutions: Managing the Object-Oriented Project, Addison-Wesley, Reading, MA, 1995. (ISBN: 0805305947)
4. N. Fenton, S.L. Pfleeger, "Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach", Second Eedition, International Thomson Press, London, 1996.
Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Samostalna izrada i usmena odbrana studijskog primera.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Alati i metode softverskog inženjerstva - odabrana poglavlja
Naziv predmeta na engleskom jeziku Software engineering tools and methods - selected topics
Tip predmeta I
Godina i semestar studija Nije presudno, pošto je predmet izborni; preporuka: godina I, semestar II
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Dragan Đurić
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Upoznavanje sa alatima koji se koriste u različitim oblastima softverskog inženjerstva. Shvatanje metoda softverskog inženjerstva.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Alati softverskog inženjerstva: Oruđa za prikupljanje zahteva. Oruđa za projektovanje softvera. Oruđa za konstrukciju softvera (editori, kompajleri, kod generatori, interpreteri, debugg-eri). Oruđa za testiranje softvera. Oruđa za održavanje softvera. Oruđa za konfigurisanje softvera. Oruđa za upravljanje softverskim projektom. Oruđa za praćenje softverskog procesa (oruđa za modeliranje procesa, oruđa za upravljanjem procesom, integrisana CASE okruženja, na procesu orijentisana okruženja).Oruđa za kvalitet softvera. Razna oruđa (oruđa za integracione tehnike softvera, meta oruđa i oruđa evaluacije). Metode softverskog inženjerstva: Heurističke metode zasnovane na strukturi, podacima, objektima i specifičnom domenu. Formalne metode. Prototipske metode.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. M. Christensen, M. Dorfman and R.H. Thayer, eds.: Software Engineering, Vol. 1 & Vol. 2, IEEE Computer Society Press, 2002.
2. S.L. Pfleeger: Software Engineering: Theory and Practice, second ed., Prentice Hall, 2001.
3. R.S. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach, sixth ed., McGraw-Hill, 2004.
4. S.P. Reiss: Software Tools and Environments in The Computer Science and Engineering Handbook, CRC Press.
5. W. Harrison, H. Ossher, and P. Tarr: Software Engineering Tools and Environments: A Roadmap, 2000.
Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Samostalna izrada i usmena odbrana studijskog primera.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Kvalitet softvera - odabrana poglavlja
Naziv predmeta na engleskom jeziku Software quality - selected topics
Tip predmeta I
Godina i semestar studija Nije presudno, pošto je predmet izborni; preporuka: godina I, semestar II
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Mirko Vujošević
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Upoznavanje sa modelima i osobinama kvaliteta. Shvatanje i ovladavanje sa procesom upravljanja kvalitetom softvera.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Osnove kvaliteta softvera: Etika i kultura softverskog inženjerstva. Vrednost i troškovi kvaliteta. Modeli i osobine kvaliteta (kvalitet softverskog procesa, kvalitet softverskog proizvoda). Poboljšanja kvaliteta. Procesi upravljanja kvalitetom softvera: Sigurnost kvaliteta softvera. Verifikacija i validacija. Recenzija i praćenje kvaliteta softvera (upravljanje recenzijom, tehničke recenzije, inspekcija anomalija, evaluacija softevrskog proizvoda, ispitivanje softverskog proizvoda). Praktično razmatranje: Zahtevi softverskog kvaliteta (faktori uticaja, zavisnosti, nivoi integriteta softvera). Osobine defekta (error, fault,failure,mistake). Tehnike upravljanja softverskim kvalitetom (statične tehnike, tehnike orijentisane ka ljudima, analitičke tehnike, dinamičke tehnike, testiranje). Merenje softverskog kvaliteta (statističke, trend analize i predikcije).
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. F.A. Ackerman: Software Inspections and the Cost Effective Production of Reliable Software, Software Engineering, Volume 2: The Supporting Processes, Richard H. Thayer and rk Christensen, eds., Wiley-IEEE Computer Society Press, 2002.
2. J. W. Horch: Practical Guide to Software Quality Management, Artech House Publishers, 2003.
3. S.H. Kan: Metrics and Models in Software Quality Engineering, second ed., Addison-Wesley, 2002.
4. S. McConnell: Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press, second ed., 2004.
5. I. Sommerville: Software Engineering, seventhed., Addison-Wesley, 2005.
Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Samostalna izrada i usmena odbrana studijskog primera.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Veštačka inteligencija - odabrana poglavlja
Naziv predmeta na engleskom jeziku Artificial Intelligence - selected topics
Tip predmeta I
Godina i semestar studija Nije presudno, pošto je predmet izborni; preporuka: godina I, semestar I
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Vladan Devedžić
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Kurs je prvenstveno orijentisan na teoretske osnove domena veštačke inteligencije, ali omogućuje i sticanje praktičnih veština, prvenstveno onih koje se tiču predstavljanja znanja i pretraživanja. Sticanje predznanja neophodnih za razumevanje ostalih kurseva smera Inteligentni sistemi. Pripremanje za sticanje praktičnih veština vezanih za razvoj i primenu inteligentnih sistema.
Preduslovi za pohađanje predmeta Strukture podataka i algoritmi, sa dodiplomskih studija
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Uvod. Šta je veštačka inteligencija (VI)? Ljudsko znanje i inteligencija. Veza ljudske i veštačke inteligencije. Savremeni oblici primene VI. Pretraživanje. Prostor problema i prostor stanja. Pretraživanje prostora stanja. Pretraživanje AND/OR grafova. Pretraživanje stabla. Heurističko pretraživanje. Rešavanje problema. Pojam problema. Predstavljanje problema. Metode. Pretraživanje kao deo rešavanja problema. Postupak generate-and-test. Redukcija problema. Means-ends analiza. Predstavljanje znanja. Simboličke strukture. Proceduralno predstavljanje znanja. Logika. Semantičke mreže. Okviri i skriptovi. Neizvesnost. Planiranje. Klasične šeme planiranja. Početno stanje. Definisanje akcija. Cilj. Hijerarhijsko planiranje. Reaktivno planiranje. Nekompletne informacije. Prikupljanje znanja i učenje. Prikupljanje znanja. Pregled metoda učenja. Kognitivni aspekti učenja. Osnovni aspekti učenja. VI jezici i razvojni alati.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence - A Modern Approach, 2nd edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2002. (ISBN: 0137903952)
2. G.F. Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem-Solving, 4th edition, Pearson Addison Wesley, Reading, MA, 2002. (ISBN: 0201648660)
3. P.H. Winston, Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, MA, 1984.
Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Samostalna izrada i usmena odbrana studijskog primera.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Soft Computing - odabrana poglavlja
Naziv predmeta na engleskom jeziku Soft Computing - selected topics
Tip predmeta I
Godina i semestar studija Nije presudno, pošto je predmet izborni; preporuka: godina II, semestar I
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Mirko Vujošević
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Ovladavanje osnovnim tehnikama i alatima soft computing-a. Ilustrovanje doprinosa soft computing-a unapređenju raznih softverskih aplikacija i poslovnih informacionih sistema.
Preduslovi za pohađanje predmeta Veštačka inteligencija
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Uvod. Definicija i osnovne karakteristike. Tipični problemi i oblasti primene. Tipični alati. Neuronske mreže. Osnovne ideje. Arhitektura. Klasifikacija neuronskih mreža. Obučavanje neuronske mreže. Pouzdanost i stabilnost. Model validacije. Softverski alati za neuronske mreže. Fuzzy logika i fuzzy sistemi. Fuzzy skupovi, propozicije i pravila. Aproksimativno rezonovanje. Lingvistički aspekti fuzzy logike. Fazifikacija i de-fazifikacija. Softverski alati za fuzzy sisteme. Genetički algoritmi (GA). Geni, hromozomi i pulovi (pools). GA operatori. Ukrštanje. Mutacija. Fitnes funkcija. Optimizacija korišćenjem GA. Mašinsko učenje korišćenjem GA. Softverski alati za GA. Hibridni sistemi. Kombinovanje neuronskih mreža, fuzzy sistema i genetičkih algoritama radi unapređenja performansi modela. Kombinovanje soft computing tehnologija sa drugim tehnologijama VI.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. F.O. Karray, C.W. De Silva, "Soft Computing and Intelligent Systems Design: Theory, Tools and Applications", Addison Wesley, Reading, MA, 2004.
2. A. Tettamanzi, M. Tomassini, J. Janssen, "Soft Computing: Integrating Evolutionary, Neural, and Fuzzy Systems", Springer, Berlin Heidelberg New York, 2001.
Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Ispit se realizuje u obliku praktičnog projekta. Od studenata se očekuje da ovladaju jednim razvojnim alatom i da njegovom primenom razviju praktično primenljiv inteligentni sistem, zasnovan na fuzzy logici, neuronskim mrežama i/ili genetičkim algoritmima.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta Interakcija čoveka i računara - odabrana poglavlja
Naziv predmeta na engleskom jeziku Human-Computer Interaction - selected topics
Tip predmeta I
Godina i semestar studija Nije presudno, pošto je predmet izborni; preporuka: godina I, semestar II
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Dušan Starčević
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Upoznavanje sa raznim modelima interakcije čoveka i računara. Ovladavanje praktičnim veštinama razvoja modela korisnika i modela zadataka u interakciji čoveka i računara.
Preduslovi za pohađanje predmeta Strukture podataka i algoritmi, Veštačka inteligencija
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Uvod. Problemi interakcije između čoveka i računara. Vrste korisničkih interfejsa. Grafički korisnički interfejsi. Percepcijski korisnički interfejsi. Korisnički interfejsi zasnovani na pažnji. Modeliranje zadataka. Modeliranje zadatka orijentisano ka korisniku. Modeliranje konteksta obavljanja zadatka. Modeliranje korisnika. Osnovni principi. Vrste modela korisnika. Studijski primeri. Softverski alati za razvoj korisničkih interfejsa. Primeri.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. A. Sears, J.A. Jacko (Eds.), "The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications", 2nd edition, Lawrence Erlbaum Associates, 2007.
2. Ž. Obrenović, "Interakcija čoveka i računara", FON, Beograd, 2004.
Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Samostalna izrada i usmena odbrana studijskog primera.

 

[vrh strane]

Fakultet organizacionih nauka © 2006 Jove Ilića 154, Beograd | 011/3950-800