Početna strana | Mapa sajta | Kontakt | Studentski servisi | Webmail English

Fakultet organizacionih nauka

Početna strana > Postdiplomske studije > Doktorske studije

Doktorske studije

Studijski program Elektronsko poslovanje

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Naziv predmeta na engleskom jeziku E-Business
Tip predmeta obavezan
Godina i semestar studija moguć izbor u prva tri semestra studija
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Prof. dr Božidar Radenković
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa modelima, formama i infrastrukturom elektronskog poslovanja, kako bi se osposobili za projektovanje i implementaciju takvih sistema.
Preduslovi za pohađanje predmeta nema
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Internet i globalizacija poslovnih procesa. Elektronsko poslovanje. Komponenete sistema elektronskog poslovanja. Virtuelne organizacije. Elektronska trgovina. Modeli i forme elektronske trgovine. Mobilno poslovanje. Bankarsko i berzansko poslovanje na internetu. Elektronsko poslovanje u javnoj upravi. E-marketing.  CRM (Customer Relationship Management). Softverske komponenete i aplikacije e-poslovanja. Sigurnost i upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju. Strategije razvoja elektronskog poslovanja. Implementacija e-poslovnog sistema i internet biznis plan. Zaključna razmatranja i definisanje daljih pravaca razvoja elektronskog poslovanja. Kurs upoznavanja sistema za e-obrazovanje, Moodle. Obrada slika za web prezentacije, Gimp. Izrada web prezentacija, HTML. Izrada web prezentacija za mobilne uređaje, WML. Izrada i održavanje BLOG-a, Word press. Izrada Internet biznis plana. Izrada web prodavnice, osCommerce. Primena CRM softvera, Sugar CRM.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. Materijali u e-formi, sa sajta www.myelab.net
2. Internet i savremeno poslovanje, monografija, editori M. Ivković i B. Radenković, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin 1998.
3. Li, Eldon; Du, Timon: Advances in Electronic Business, Volume 1 and 2, Inc NetLibrary 2007
4. Chaffey, Dave: E-business and E-commerce management, third edition, FT Prentice Hall 2006
Metode izvođenja nastave Predavanja. Diskusija. Metode za daljinsko obrazovanje. Kreativne radionice. Vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Ispit se polaže iz tri dela. Prvi deo obuhvata odbranu gradiva sa vežbi (domaći zadaci i testovi). Drugi deo je pismeni deo ispita (test za polaganje gradiva sa predavanja). Treći deo je odbrana seminarskog rada.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta E-OBRAZOVANJE
Naziv predmeta na engleskom jeziku E-Education
Tip predmeta izborni
Godina i semestar studija moguć izbor u prva tri semestra studija
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora prof. dr Veljko Milutinović
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Osposobljavanje studenata za široku primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju. Akcenat je na primeni tehnologija u obrazovanju i osposobljavanju zaposlenih, posebno njihova afirmacija u radnom okruženju.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Obrazovanje i okruženje. Svet promena - svet učenja. Uticaj promena u okruženju na organizaciju. Osnovni pojmovno-kategorijalni sistem. Obrazovanje, permanentno obrazovanje, profesionalno obrazovanje, obuka, pojmovna određenja, klasifikacije. Obrazovanje na distancu. Određenje distancionog obrazovanja. Struktura distancionog obrazovanja. Tehnologije distancionog obrazovanja. Psihički aspekti primene informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju. Svet koji opažamo: a) prostor i objekti; b) dinamička svojstva; c) ekspresivna i afektivna svojstva. Fizičke draži i čula. Učenja i veštine - definicija, oblici, psihički činioci uspešnog učenja. Programiranje obrazovanja za informaciono-komunikacione tehnologije. Savremene tehnologije u utvrđivanju potreba za obrazovanjem i treningom. Planiranje i programiranje obrazovnog procesa. Realizacije obrazovanja  i treninga korišćenjem obrazovanja na distancu. IKT u vrednovanju znanja.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. Materijali u e-formi, sa sajta www.myelab.net
Metode izvođenja nastave Predavanja. Diskusija. Metode za daljinsko obrazovanje. Kreativne radionice. Vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Seminarski rad/Projekat. Usmeni ispit.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta INTERNET MARKETING
Naziv predmeta na engleskom jeziku E-Marketing
Tip predmeta obavezni
Godina i semestar studija moguć izbor u prva tri semestra studija
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Prof. dr Veljko Milutinović
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa Internet marketingom, koristeći poslovne modele nastupa na Internetu i da savladaju tehnike izrade Marketing plana.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Marketing, osnovni pojmovi, koncepcija i definicije. Osnove marketing menadžmenta. Matematičko-statistički modeli u marketingu. Data mining – primena. Online marketing.  Sajber marketing miks. Propagandne aktivnosti na Internetu. Sajber marketing plan. Proces strateškog planiranja. Tranzicija sa fizičkog na virtualno. Strategije u razvoju Web prezentacije. Usmeravanje saobraćaja na Web lokaciju. Proaktivni marketing na Internetu. Istraživanje marketinga. Alati za pretraživanje. Demografske karakteristike korisnika Interneta. Modeli za definisanje poslovnog nastupa na Internetu. Ellswort-ov model. Billboard model, Yellow pages model, Brochure model, Virtual storefront model, Internet Bullsey  marketing Model. Redy-ov model marketing nastupa na Internetu, Zimmerman-ov model, Smart model. E-mail marketing. Organizovanje poruka elektronske pošte. Viral marketing. Gerila marketing za diskusione grupe.
Preporučena literatura (do 10 referenci) Milutinovic, V., "Hot Topics in E-Business," 2006
Milutinović, V., "Infrastructure for E-Business on the Internet," Copyright by Kluwer, 2001
Materijali u e-formi, sa sajta www.myelab.net
Internet i savremeno poslovanje, monografija, editori M. Ivković i B. Radenković, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin 1998.
Metode izvođenja nastave Predavanja. Diskusija. Metode za daljinsko obrazovanje. Kreativne radionice. Vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Seminarski rad/Projekat. Usmeni ispit.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta INTERNET TEHNOLOGIJE
Naziv predmeta na engleskom jeziku Internet Technologies
Tip predmeta izborni
Godina i semestar studija moguć izbor u prva tri semestra studija
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Prof. dr Božidar Radenković
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa razvojem projekata Internet aplikacija, koristeći Java, .Net ili Free software tehnologije.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Internet kao infrastruktura za prenos i isporuku informacija. Osnovne karakteristike. Mrežne tehnologije u korporacijskom poslovanju. Virtuelne privatne mreže. Zaštita komunikacija. Upravljanje korporacijskim računarskim mrežama. Web, arhitektura sistema, HTTP protokol za prenos i HTML standard za opis web stranica. XML i njegova primena u  prenosu, memorisanju i pretraživanju podataka. Tehnologije bazirane na XML-u , AJAX. Sistemi za upravljanje sadržajem veb prezentacija (CMS). Primeri implementacije CMS sistema. Multimedijalne komunikacije preko interneta, H323 i SIP protokol. Tehnologije za realizaciju Interaktivnih  video konferencija. Telefonija preko Interneta (VOIP). Primeri implemetacije VOIP sistema. Principi razvoja aplikacija u Internet okruženju. Komunikacione, računarske i aplikacione arhitekture informacionih sistema u internet okruženju. Klijent-server i troslojna arhitektura.  Web servisi i Servisno orjentisane arhitekture.  Reinženjering postojećih informacionih sistema i principi projektovanja i razvoja distribuiranih informacionih sistema baziranih na servisno orjentisanoj arhitekturi. Specifikacija zahteva i realizacija rešenja. Sigurnosni zahtevi. Uporedni pregled tehnologija za razvoj informacionih sistema u internet okruženju. Microsoft .NET tehnologije. JAVA tehnologije.  Tehnologije bazirane na open source softveru, PHP. Zaključna razmatranja i pravci  daljeg razvoja Internet tehnologija.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. Materijali u e-formi, sa sajta www.myelab.net
2. Internet i savremeno poslovanje, monografija, editori M. Ivković i B. Radenković, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin 1998.
3. Thomas, Erl: Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall PTR 2005
4. Shen, Heng Tao: Advanced Web And Network Technologies, And Applications, Springer 2006
Metode izvođenja nastave Predavanja. Diskusija. Metode za daljinsko obrazovanje. Kreativne radionice. Vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Ispit se polaže iz tri dela. Prvi deo obuhvata odbranu gradiva sa vežbi (domaći zadaci i testovi). Drugi deo je pismeni deo ispita (test za polaganje gradiva sa predavanja). Treći deo ispita je odbrana seminarskog rada.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta POSLOVNA INTELIGENCIJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU
Naziv predmeta na engleskom jeziku E-business intelligence
Tip predmeta izborni
Godina i semestar studija moguć izbor u prva tri semestra studija
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Prof. dr Veljko Milutinović
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa konceptima poslovne inteligencije i primenom u elektronskom poslovanju.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Uvod u poslovnu inteligenciju. Tipovi aplikacija poslovne inteligencije. Upravljanje projektima poslovne inteligencije. Arhitektura sistema poslovne inteligencije. Data warehouse. OLAP. Data mining. Veb inteligencija. Primena koncepata poslovne inteligencije za rešavanje problema i unapređenje procesa u elektronskom poslovanju. Primena poslovne inteligencije u različitim oblastima e-poslovanja. Poslovna inteligencija u ERP sistemima. CRM. Alati za poslovnu inteligenciju.
Preporučena literatura (do 10 referenci) Milutinovic, V., "Hot Topics in E-Business," 2006
Milutinović, V., "Infrastructure for E-Business on the Internet," Copyright by Kluwer, 2001
Metode izvođenja nastave Predavanja. Diskusija. Studije slučaja. Vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Seminarski rad/Projekat. Usmeni ispit.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta TEHNIKE ZAŠTITE U RAČUNARSKIM MREŽAMA
Naziv predmeta na engleskom jeziku Security Techniques in Computer Networks
Tip predmeta izborni
Godina i semestar studija moguć izbor u prva tri semestra studija
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Prof. dr Dušan Starčević
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Upoznavanje sa mogućim pretnjama, napadima i merama zaštite koje su relevantne za Internet okruženje i Veb servise, osnovnim principima zaštite, tehnikama i mehanizmima zaštite računarskih mreža, različitim metodološkim pristupima u projektovanju i implementa
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Uvod u zaštitu računarskih mreža i podataka. Bezbednosne pretnje i opasnosti. Vrste napada. Metodologija izgradnje zaštite. Modeli zaštite. Osnovni mehanizmi za zaštitu. Primena kriptografije - kriptografske metode za zaštitu. Organizacione i druge nekriptografske mere za zaštitu. Upravljanje zaštitom. IP bezbednost (IPsec). Mrežne barijere. Zaštita u virtuelnim privatnim mrežama (VPN). Sistemi za detekciju i sprečavanje napada. Zaštita na nivou operativnog sistema. Zaštita na aplikativnom nivou. Zaštita baza podataka. Zaštita elektronske pošte. Veb zaštita. Elektronska trgovina i zaštita. Zaštita u bežičnim mrežama.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, “Security in Computing”, Fourth Edition, Prentice Hall, Professional Technical Reference, 2006.
2. Tiffany Taylor (Editor), “Security complete”, Second Edition, Sybex, Inc., 2002.
3. John E. Canavan, “The Fundamentals of Network Security",  1st edition, Artech House Publishers, 2001
Metode izvođenja nastave Rešavanje konkretnih slučajeva. Studije slučajeva. Izrada projekata. Rad u timovima. Debate.
Način provere znanja i ocenjivanja Učešće u nastavi, analiza slučajeva, modela ili konkretne prakse, izrada projekta, odbrana projekta, priprema i polaganje testa.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta MODELOVANJE POSLOVNIH PROCESA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU
Naziv predmeta na engleskom jeziku E-Business process modelling
Tip predmeta izborni
Godina i semestar studija moguć izbor u prva tri semestra studija
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Prof. dr Bratislav Petrović
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Sticanje teorijskih osnova i praktičnih znanja neophodnih za modelovanje poslovnih procesa i upoznavanje osnovnih tehnika njihove automatizacije.
Preduslovi za pohađanje predmeta nema
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Pojam poslovnih procesa. Značaj modelovanja poslovnih procesa. Modelovanje organizacionih sistema. Upravljanje poslovnihm procesima. Merenje uspešnosti i uticaja novih tehnologija na strukturu i dinamiku organizacije. Osnovni koncepti poslovnih procesa. Petrijeve mreže, dijagrami promene stanja, životni ciklusi objekata, UML dijagram aktivnosti. Osnove metodologije modelovanja poslovnih procesa. Postupak modelovanja. Analiza poslovnih procesa. Hijerarhijska dekompozicija. Specifikacija poslovnih procesa. Koreografija i orkestracija. Standardi u modelovanju poslovnih procesa. Osnovni koncepti UMM standarda. Specifikacija poslovnog domena, korisničkih zahteva, poslovnih transakcija. Sistemi za upravljanje poslovnim procesima. Automatizacija poslovnih procesa. Vrste softverskih sistema za automatizaciju poslovnih procesa. Procesno zasnovani upravljački sistemi. Sistemi za upravljanje poslovnim procesima. Servisno orijentisana arhitektura. BPEL i WSDL.
Preporučena literatura (do 10 referenci) B. Petrović "Teorija sistema", Beograd 1998
Y. Takahara and M. Mesarovic: "Organization structure: cybernetics systems foundation", Kluwer 2003
Michael Havey, Essential Business Process Modeling, O'Reilly Media, 2005
Thomas Erl, Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall, 2005
Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Samostalna izrada i usmena odbrana studijskog primera.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta MOBILNO RAČUNARSTVO
Naziv predmeta na engleskom jeziku Mobile Computing
Tip predmeta izborni
Godina i semestar studija moguć izbor u prva tri semestra studija
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Prof. dr Dušan Starčević, Prof. dr Božidar Radenković
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Dublje poznavanje principa i tehnologija u oblasti mobilnog računarstva
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) GSM. 3G. GPRS i Edge servisi. DECT. TETRA, UMTS i IMT-2000. Satelitski sistemi. Radiodifuzni sistemi. Bezžične i mobilne mreže. CDMA. Wi-Fi  (IEEE802.11). Bluetooth. HiperLAN2. Mobilni IP. Mobilne ad hoc mreže. PalmOS. Napredne operacije sa poljima, formama, bazom podataka i sinhronizacijom sa PC. Windows CE / C# . Windows Mobile. WAP, WML, WMLScript, XHTML. WAP/WML aplikacija. Java Micro Edition. Java na Palm uređajima, Bežični PCS telefoni, PDA i mobilni telefoni kao uređaji sa ograničenom memorijom.  Nokia Series 60 OS. Aplikcija za Nokia telefone sa Series 60 OS. Microsoft Mobile Internet Kit / Stinger OS. XML Web servisi i mobilno računarstvo. .NET, J2EE
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. H. M. Deitel, "Wireless Internet and Mobile Business-How to Program", Prentice Hall, 2002
2. J. Schiller, "Mobile Communications", Addison Wesley, 2nd ed., 2003
3. T.S. Rappaport, "Wireless Communications", Prentice Hall, 2002
Metode izvođenja nastave Predavanja. Laboratorijske vežbe
Način provere znanja i ocenjivanja Seminarski rad. Projekt. Pismeni ispit.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta RAČUNARSKE MREŽE
Naziv predmeta na engleskom jeziku Computer Networks
Tip predmeta izborni
Godina i semestar studija moguć izbor u prva tri semestra studija
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Prof. dr Dušan Starčević
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Razumevanja rada i načina korišćenja naprednih računarskih mreža i telekomunikacionih sistema. Sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje, korišćenje i održavanje naprednih sistema komunikacija.
Preduslovi za pohađanje predmeta Prethodno pohađan i odslušan uvodni kurs iz računarskih mreža i telekomunikacija
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Bežični telekomunikacioni sistemi.  GSM. Mobilna telefonija. 3G. GPRS i Edge Servisi. Satelitski sistemi. Radiodifuzni sistemi. Bezžične i mobilne mreže. CDMA. Wi-Fi bezžična lokalna računarska mreža. Bluetooth. Mobilni IP. Mobilne ad hoc mreže. Mobilni transportni sloj. Multimediji. Multimedijalne mrežne aplikacije. Streaming uskladištenog zvučnog i video zapisa.  Govorna komunikacija preko Interneta. Protokoli za interaktivne aplikacije u realnom vremenu: RTP, RTPC, SIP, H323. Bezbednost u računarskim mrežama. Pitanja bezbednosti. Kriptografija. Autentifikacija. Integritet. Distribucija ključeva i sertifikacija. Upravljanje pristupom: Mrežne barijere. Pretnje i kontramere. Sigurnosni protokoli: SSL, TSL, IPSec. Mrežni menadžment. Mrežni menadžment. Infrastruktura mrežnog menadžmenta. Standardno okruženje Interenet mrežnog menadžmenta.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. A. S. Tanenbaum, "Computer Networks", Prentice Hall, 2003
2. J. F. Kurose, K. W. Ross, "Umrežavanje računara", CET, 2005  
Metode izvođenja nastave Predavanja. Laboratorijske vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Seminarski rad. Projekat. Pismeni ispit.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta UPRAVLJANJE LANCIMA SNABDEVANJA
Naziv predmeta na engleskom jeziku Supply Chain Management
Tip predmeta Izborni
Godina i semestar studija moguć izbor u prva tri semestra studija
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Prof. dr Mirko Vujošević
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa strateškim značajem lanaca snabdevanja u savremenoj privredi, osnovnim faktorima i performansama lanaca snabdevanja kao i analitičkim metodama i tehnikama koje su neophodne za efikasno upravljanje u lancima snabdevanja.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Uvod u lance snabdevanja. Savremena proizvodnja i konkurencija. Integracija, globalizacija i lanci snabdevanja. Faktori i performanse u lancima snabdevanja. Odluke u lancima snabdevanja. Predviđanje. Sistem predviđanja u preduzeću. Analiza vremenskog niza. Regresiona analiza. Efekat biča u lancima snabdevanja. Planiranje zaliha. Uloga zaliha. Troškovi zaliha. Modeli upravljanja zalihama. Agregatno planiranje zaliha i kapaciteta. Planiranje transporta. Vidovi i izbor transporta u lancima snabdevanja. Izbor lokacija i projektovanje mreže. Upravljanje transportom . Mrežni modeli. Softver za SCM. MRP, MRP II i ERP sistemi. Optimizacioni softver APS. Pregled raspoloživog softvera. Projekat i opravdanost uvođenja ERP i APS sistema.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. S. Chopra, P. Meindl, Supply chain management – Strategz, planning, and operation, Prentice Hall, Uppere Saddle River, 2001
2. S. Voss, D.L. Woodruff, Introduction to computational optimization models for production planning in a supply chain, Springer Verlag, Berlin 2003
3. M. Vujošević, M. Stanojević, N. Mladenović, Metode optimizacije – mrežni, lokacijski i višekriterijumski modeli, DOPIS, Beograd, 1996
4. R. Petrović, A. Šenborn, M. Vujošević, Hierarchical spare parts inventory, Elesevier North Holland, New York, 1986
Metode izvođenja nastave Predavanja, Diskusija. Kreativne radionice.
Način provere znanja i ocenjivanja Seminarski rad/Projekat. Usmeni ispit.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta E-UPRAVA
Naziv predmeta na engleskom jeziku E-Goverment
Tip predmeta Izborni
Godina i semestar studija moguć izbor u prva tri semestra studija
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora prof. dr Zora Konjović
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Tokom predavanja studenti se upoznaju sa osnovnim tehnološkim rešenjima koja se primenjuju u domenima e-uprave. Cilj predmeta je da studenti sagledaju probleme i potrebe komunikacionog povezivanja vlade i građana, da analiziraju nastale probleme lokalne samouprave i na bazi tih saznanja budu osposobljeni da definišu zahteve i potrebe i na bazi tih zahteva implementiraju rešenja. Na bazi stečenih znanja studenti bi mogli da samostalno rade na razvoju i organizaciji sistema e-uprave u lokalnim, regionalnim i državnim institucijama.
Preduslovi za pohađanje predmeta Nema preduslova
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Definicija elektronskog poslovanja u javnoj upravi (e-government).  Procesi i komunikacija u javnoj upravi. Internet servisi kao podrška tradicionalnim procesima javne uprave. Intranet u institucijama javne uprave. Modeli elektronskog poslovanja u javnoj upravi. Elektronsko poslovanje vlade sa pravnim licima (G2B model). Elektronsko poslovanje vlade sa građanima (G2C model). Elektronsko poslovanje između institucija javne uprave (G2G model). Informacione tehnologije za automatizaciju procesa javne uprave. Iskustva elektronskog poslovanja u javnoj upravi zemalja Evropske zajednice. Model organizacije i infrastruktura za uvođenje elektronskog poslovanja u javnoj upravi u našoj zemlji.
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. (2005)  Doc. dr Vojkan Vasković: predmet "Elektronsko poslovanje u javnoj upravi", Fakultet organizacioinih nauka, Nastavni materijal za poslediplomske specijalističke i magistarske studije, smer: Elektronsko poslovanje, Internet tehnologije
2. Electronic Government by Gronlund, Ake. Hershey, PA : Idea Group Publishing, 2002. ISBN: 193070819X
3. Materijali sa Interneta
Metode izvođenja nastave Predavanja. Diskusija. Metode za daljinsko obrazovanje. Kreativne radionice.
Način provere znanja i ocenjivanja Seminarski rad/Projekat. Usmeni ispit.

 

[vrh strane]

 

Osnovni podaci o predmetu
Naziv predmeta RAZVOJ IS U DISTRIBUIRANOM OKRUŽENJU
Naziv predmeta na engleskom jeziku Information System Development in Distributed Environment
Tip predmeta IZBORNI
Godina i semestar studija moguć izbor u prva tri semestra studija
Broj ESPB bodova 10
Ime profesora Prof. dr Zora Konjović
Cilj predmeta sa očekivanim ishodima Cilj predmeta je da polaznike upozna sa osnovnim teorijskim i praktičnim pristupima pri projektovanju i izgradnji informacionih sistema u distribuiranom okruženju.
Preduslovi za pohađanje predmeta nema
Sadržaj predmeta (do 100 reči) Modeliranje sistema u distribuiranom okruženju (Pojam i namena modela, Ciljevi modeliranja, Modeli razvoja IS, Alati za razvoj IS). Modeliranje funkcija i procesa (Logički model funkcija, Dijagram konteksta, Stablo logičkih funkcija, Dekompozicini dijagrami, Logika primitivnih funkcija). Modeliranje podataka (Struktura modela, Apstrakcije u modelu podataka, Atributi i ključevi, Vrste veza, Kardinalnost veza, Poslovna pravila, Referencijalni integritet, Postupak normalizacije). Osnovni elementi SQL (SQL naredbe, struktura SQL upita). UML - Jedinstveni jezik modelovanja (Aspekti modela u UML.u, Vrste dijagrama u UML-u). Implementacija IS u distribuiranom okruženju.  Troslojna arhitektura. Data Warehouse (DW  koncept, Karakteristike DW, DW metodologija, DW tehnologije,  Data Webhouse).
Preporučena literatura (do 10 referenci) 1. Larman, G., Applying UML and Patterns, Prentice Hall, 1998.
2. G.Booch, J.Rambaugh, I Jacobson, The Unified Modeling Language - User Guide, Addison Weseley,1999,
3. J.Rambaugh, I Jacobson, G.Booch, The Unified Modeling Language - Reference Manual,Addison Weseley,1999,
4. Jacobson, I. Booch G., Rambaugh J., The Unified Software Development Process, Addison Wesley,19991. William Stallings, Operating Systems, Fourth Edition, Prentice-Hall International.
5. George Coulouros, Jean Dollimore, Tim Kindberg , Distributed Systems, Concepts and Design, Third Edition, Addison Wesley 2001.
Metode izvođenja nastave Predavanja. Diskusija. Metode za daljinsko obrazovanje. Kreativne radionice. Vežbe.
Način provere znanja i ocenjivanja Seminarski rad/Projekat. Pismeni ispit. Usmeni ispit.

 

[vrh strane]

Fakultet organizacionih nauka © 2006 Jove Ilića 154, Beograd | 011/3950-800