Početna strana | Mapa sajta | Kontakt | Studentski servisi | Webmail English

Fakultet organizacionih nauka

Početna strana > O Fakultetu

O Fakultetu

REČ DEKANA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA

Organizacione nauke, koje doživljavaju puni razvoj u drugoj polovini 20. veka, dale su značajan doprinos razvoju privrede i društva u celini. Intenzivni razvoj organizacionih nauka definisanih u oblastima menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija uslovio je rast efikasnosti i napredovanje poslovnih sistema. To je podstaklo nastanak velikog broja institucija visokog obrazovanja u ovoj oblasti. U bivšoj Jugoslaviji, prve ideje za formalnim obrazovanjem u oblasti organizaconih nauka pojavile su se pre više od pedeset godina. Kao plod takvih inicijativa i evidentne potrebe za obrazovanjem stručnjaka koji će voditi preduzeća i biti nosioci razvoja i promena, 1969. godine je doneta odluka o osnivanju Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. U januaru 1971. godine odlukom Saveta Univerziteta u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka je postao članica Univerziteta.
Tokom četrdeset godina nastavni planovi i programi Fakulteta su se menjali u skladu sa novim dostignućima nauke i tehnologije i prilagođavali potrebama privrede i društva. Danas nastavni plan i program koncipiran je po ugledu na najpoznatije univerzitete i fakultete u svetu. Programska orijentacija FON-a odražava savremene trendove visokog obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i privrednog razvoja, dok je Fakultet već više od jedne decenije vodeći fakultet u jugoistočnoj Evropi za obrazovanje u oblasti informacionih sistema i tehnologija, menadžmenta, operacionog menadžmenta i upravljanja kvalitetom. Reformom nastavnog plana i programa u periodu od 2005. do 2007. godine ostvareni su ciljevi usaglašavanja sa savremenim naučnim rezultatima, zahtevima prakse i principima Bolonjskog procesa. Marta ove godine FON je dobio uverenje o akreditaciji kao visokoškolska ustanova, kao i uverenje o akreditaciji 14 studijskih programa na sva tri nivoa studija. U toku je akreditacija zajedničkih studijskih programa drugog stepena studija u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Fakultetom za upravu Univerziteta u Ljubljani i Univerzitetom Middlesex iz Londona. Osim obrazovne, Fakultet je 2007. dobio uverenje o akreditaciji za naučnoistraživačku delatnost, koju realizuje kroz projekte osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja.
FON ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju, koja se odvija kroz zajedničke studijske programe, razmenu studenata, saradnika i nastavnika, zajedničke istraživačke i razvojne projekte i učešća na simpozijumima i konferencijama. Najuspešnija saradnja je ostvarena sa fakultetima iz Slovenije, Velike Britanije, Francuske, Slovačke, Nemačke, Portugala, Grčke, Austrije, Makedonije i Češke.
Ugled u akademskoj, naučnoj i stručnoj javnosti FON je gradio zahvaljujući zalaganju velikog broja istaknutih profesora, a redovni profesori Univerziteta u Beogradu koji su radili na FON-u dali su veliki doprinos koji posebno ističem. Nastavnici Fakulteta, su kao nacionalni i međunarodni eksperti, ostvarili značajne rezultate u strateškim projektima koje su vodili i u kojima su učestvovali.
Na Fakultetu je trenutno 219 zaposlenih. U nastavi radi 145 zaposlenih, od kojih je više od polovine mlađe od 35 godina. Broj redovnih profesora je 28.
Od osnivanja je do sada diplomiralo oko 8.600 studenata. Prvi put u istoriji Fakulteta više od 400 studenata u jednoj školskoj godini diplomiralo je školske 2005/06, da bi u poslednje tri školske godine broj diplomiranih bio oko 600. Dakle, broj diplomiranih u jednoj školskoj godini je sada oko 80% od broja upisanih u prvu godinu. U prethodnoj školskoj godini 77% studenata osnovnih akademskih studija ostvarilo je 48 ESPB kao potreban uslov za upis naredne godine „na teret budžeta“. Na FON-u je, u prethodnih 40 godina, odbranjeno 236 doktorskih disertacija, a od toga 95 u poslednjih 10 godina. Do sada je odbranjeno 549 magistarskih teza u 21 naučnoj oblasti. Prvi master rad je odbranjen 2007. godine, a do sada je 376 studenata završilo diplomske akademske studije.
Znanja stečena tokom studija naši studenti proveravaju i primenjuju kroz organizovanu praksu u više od 200 najuspešnijih domaćih kompanija, kao i kroz program međunarodne razmene studenata. Od školske 2008/09. naši studenti mogu nastavu iz određenog broja predmeta slušati na engleskom jeziku, što ukazuje na to da je FON u potpunosti spreman za realizaciju programa studentske mobilnosti. Sa ponosom možemo da istaknemo da je diploma Fakulteta je priznata na svim meridijanima i naši diplomirani inženjeri bez nostrifikacije diplome nalaze posao u struci, a činjenica je da se stručnjaci koji završe Fakultet brzo zapošljavaju i da su njihova znanja u praksi visoko cenjena, uslovila je i ove godine veliko interesovanje za upis na ova dva studijska programa.
Studenti FON-a su aktivno uključeni u rad više od deset studentskih organizacija i ponosni smo na njihove pobede na brojnim međunarodnim takmičenjima u znanju i sportu (Microsoft Imagine Cup, Balkan Case Challenge, FUTUR, Case Study Show, Tournoi des 5 ballons, Beogradske internacionalne igre, Menadžerijada).
Znanje je faktor konkurentnosti u 21. veku i to je naša prednost i šansa. Programska orijentacija i strategija razvoja Fakulteta su se u praksi potvrdili kao uspešni, a kreativni istraživački i naučni potencijal nastavnika i saradnika garancija su da ćemo se i dalje uspešno razvijati, na zadovoljstvo društvene zajednice i korisnika svih naših usluga.
prof. dr Milan Martić
dr Milan Martić, redovni profesor
Dekan

[vrh strane]

Fakultet organizacionih nauka © 2006 Jove Ilića 154, Beograd | 011/3950-800